Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

350,- Kč měsíčně

  1. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.
  2. V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty.
  3. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
  4. Děti s odkladem školní docházky úplatu neplatí.
  5. V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací.
  6. Snížení nebo prominutí úplaty
    Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek – dávky v hmotné nouzi, příspěvek na živobytí nebo nebo bydlení a fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.
  7. Zákonný zástupce musí prominutí úplaty požádat sám na formuláři mateřské školy. Ředitel/ka školy rozhoduje na základě této písemné žádosti.

 

Stravné:

  3 - 6 let 7 - 10 let
přesnídávka 8 - Kč 11,- Kč
pitný režim 3,- Kč 0,- Kč
oběd 19,- Kč 20,- Kč
svačina 8,- Kč 8,- Kč
celkem 38,- Kč 39,- Kč

 

Platby za příslušný kalendářní měsíc jsou splatné do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

Plátce uhradí platby složenkou u České pošty, bezhotovostním převodem na určený účet nebo ve výjimečných případech lze úplatu uhradit v pokladně mateřské školy.